10 mln zł na inwestycje w gospodarkę odpadami komunalnymi

29 marca 2019 r. rusza kolejny nabór wniosków o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Pieniądze rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Źródłem dotacji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, które wdrażane jest w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki są Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów:

  1. Inwestycje dotyczące PSZOK-ów obsługujących powyżej 20 tys. Mieszkańców lub których wartość kosztów kwalifikowanych jest większa niż 2 mln zł
  2. przedsięwzięcia inne niż PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych jest większa niż 8 mln zł

Zgodnie z regulaminem POIiŚ OPII Dz. 2.2. z konkursu wyłączone są instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz projekty dotyczące budowy nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Warunkiem wypłaty środków dla inwestycji jest wprowadzenie na obszarze realizacji projektu zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, z wyjątkiem inwestycji, które będą służyły wdrożeniu ww. zasad. W ramach realizowanych projektów finansowane mogą być również inne działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów pod warunkiem, że zostały przewidziane w Wojewódzkich Planach Inwestycyjnych.

Wnioskodawcy będą mogli skorzystać ze szkoleń organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 12 i 26 kwietnia br. (szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW do dnia 2 kwietnia br.)

Dodatkowo wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w Narodowym Funduszu o pożyczki uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

Zakończenie naboru zaplanowano na 28 maja 2019 r.

Niestety, na ten cel zarezerwowano niewielkie środki w wysokości 10 mln zł.