Branża odpadowa a tarcza antykryzysowa

Pakiety ustaw związane z sytuacją gospodarczą w czasie pandemii Covid-19 wprowadziły zmiany również dla gospodarki odpadami.

Uchwalone w ostatnim czasie pakiety ustaw zwane powszechnie Tarczą Antykryzysową w związku z sytuacją gospodarczą w czasie pandemii Covid-19 wprowadziły zmiany również dla gospodarki odpadami.

Przede wszystkim wydłużono okres przejściowy dla sporządzania ewidencji w formie papierowej do końca 2020 r. Ustawa dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Obowiązek niezwłocznego (domyślnie – w ciągu 30 dni) wprowadzania (uzupełniania) danych z papierowych dokumentów do BDO pozostał bez zmian. Granicznym terminem na uzupełnienie danych w systemie BDO jest 31 stycznia 2021 r.

Papierową Kartę Ewidencji odpadów ma prawo sporządzić również podmiot, który dokonał unieszkodliwienia odpadów na polecenie wojewody. W tym przypadku Podmiot, który nie ma możliwości prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, a który dokonał unieszkodliwienia odpadów na podstawie polecenia wojewody, o którym mowa w ust. 1, przekazuje kopię karty ewidencji odpadów właściwemu ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 14 dni od dnia unieszkodliwienia odpadów.

Minister Klimatu powołał Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu w sprawie zagrożenia epidemicznego COVID-19, do którego zadań należy między innymi monitorowanie gospodarki odpadami i wypracowywanie propozycji dla Ministra dotyczących działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania tym zagrożeniom, w sytuacji stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W kwietniu Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Dostęp do tych wytycznych znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa