Co nas czeka po Nowym Roku?

1 stycznia 2020 wchodzi w życie szereg nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Oto lista najważniejszych zmian:

 1. Zmiany dotyczące obowiązków rejestracyjnych, w tym między innymi zakresu wpisywanych informacji dotyczących poszczególnych podmiotów i sposobów czy chociażby sposobu składania wniosków rejestracyjnych.
 2. Zmiany dotyczące zasad ewidencji odpadowej.
  Wraz z Nowym Rokiem:
 • obowiązywać ma wyłącznie elektroniczna ewidencja odpadów prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o odpadach (BDO),
 • pojawia się nowy rodzaj karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK),
 • nie będzie możliwości tworzenia zbiorczych KPO/KPOK,
 • karty będą musiały zawierać szereg dodatkowych informacji,
 • nie będzie wymogu podpisywania dokumentów ewidencyjnych.

Przestaje obowiązywać też Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. A to oznacza, że przestają obowiązywać dotychczasowe wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadowej, znika też unormowanie prawne co do dokładności prowadzenia ewidencji (dotychczas był to 1 kg). Zgodnie z wytycznymi na stronie BDO masę odpadów należy podawać z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, w przeliczeniu na Mg (czyli z dokładnością do 100 gramów).

 1. Kolejne nowe obowiązki dotyczącą przechowywania dokumentów i wszelkich danych stanowiących podstawę wpisów do BDO. Oznacza to, że w praktyce wszystkie podmioty zobowiązane będą do archiwizacji informacji „wsadowych” do ewidencji przez 5 lat. Poza tym pojawiają się obowiązki udostępniania tych informacji i dokumentów na żądanie organów kontroli i na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego. Za niewykonanie tych obowiązków grozi nowa kara grzywny.
 2. Na podstawie zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wchodzą w życie nowe poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. Dodatkowo gminy będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji w sposób umożliwiający przekazywanie informacji w postaci elektronicznej.

Nowych przepisów wchodzących w życie z dniem 01.01.2020 jest znacznie więcej. Wskazaliśmy tylko te, które wg nas wydają się najistotniejsze.