Dostępne dofinansowania NFOŚiGW

Dostępne są środki m.in. na cyfryzację gospodarki odpadami oraz na usuwanie porzuconych odpadów.

Od 20 maja 2019 r. można składać wnioski do NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących rozwój cyfryzacji procesów zarządzania odpadami poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

Oznacza to rozszerzenie zakresu merytorycznego działań objętych dofinansowaniem w ramach programu Racjonalna Gospodarka Odpadami o inwestycje w technologie informatyczne, które w dobie rozwoju wszechobecnej cyfryzacji są narzędziem koniecznym do sprawnego funkcjonowania każdej firmy.

Beneficjentami dofinansowania mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.

Dofinansowanie obejmuje 2 formy: dotację i pożyczkę, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie.

Wnioski można składać do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.


8 lipca 2019r. NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na usunięciu i zagospodarowaniu niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów wraz z przeprowadzeniem remediacji powierzchni ziemi. Do rozdysponowania jest 300 mln zł.

Program NFOŚiGW „Usuwanie porzuconych odpadów” kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia w formie: dotacji (do 80% kosztów kwalifikowanych) lub pożyczki (do 100% kosztów kwalifikowanych) pod warunkiem prawidłowo złożonego wniosku Termin składania wniosków mija 20 grudnia 2019r..

Zgodnie z założeniami programu dotacje zarezerwowano dla przedsięwzięć realizowanych na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub samorządów, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Ponadto, podmiot prawnie zobowiązany do usunięcia odpadów lub remediacji nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna i postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Na lata 2019-2026 przewidziano wydatkowanie do 300 mln zł. Nakłady te mają przełożyć się na ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych porzuconymi odpadami. Podpisywanie umów o dofinansowanie planowane jest do końca 2023 r.


Szczegóły dostępne są pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/