ENVIRA – nowe elementy dla spalarni

Współpraca z kolejnymi segmentami branży odpadowej wymaga ciągłego rozwoju systemu ENVIRA. Dzięki współpracy z nowym klientem  wypracowane zostały specyficzne funkcjonalności obsługujące procesy w zakładzie termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą.

Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z odpadami przemysłowymi, medycznymi
i weterynaryjnymi, ale również gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.

Z przyjemnością informujemy, że system ENVIRA został wzbogacony o następujące funkcjonalności:

 • Dokumenty Potwierdzające Unieszkodliwienie – zakaźnych odpadów medycznych
  i weterynaryjnych – zgodnie z art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, na wniosek wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument potwierdzający ich unieszkodliwienie.
 • Protokoły zniszczenia – to dokumenty jakie są wystawiane po unieszkodliwieniu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii I, ich mieszanin oraz produktów leczniczych, sfałszowanych lub którym upłynął termin ważności, zawierających
  w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii I.
 • Dokumenty handlowe – oddając zwłoki zwierząt firmie specjalizującej się w ich utylizacji, powinniśmy zadbać o to, aby uzyskać odpowiedni dokument, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 sierpnia 2014 r. Martwe zwierzęta lub ich części w sposób fachowy nazywane są produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne klasyfikuje się w specjalnych kategoriach, odzwierciedlających poziom zagrożenia dla ludzi i zwierząt: materiał kategorii 1, materiał kategorii 2, materiał kategorii 3.
  W Polsce obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (dalej: rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Odpady weterynaryjne i martwe zwierzęta stanowią dwa zupełnie inne materiały, w których obowiązuje inna dokumentacja.

W systemie ENVIRA wszystkie ww. dokumenty są tworzone automatycznie, gwarantują spójność danych oraz prawidłową realizację wymogów określonych w posiadanych decyzjach.

ENVIRA – nowe elementy dla spalarni

Współpraca z kolejnymi segmentami branży odpadowej wymaga ciągłego rozwoju systemu ENVIRA. Dzięki współpracy z nowym klientem  wypracowane zostały specyficzne funkcjonalności obsługujące procesy w zakładzie termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą.

Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z odpadami przemysłowymi, medycznymi
i weterynaryjnymi, ale również gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.

Z przyjemnością informujemy, że system ENVIRA został wzbogacony o następujące funkcjonalności:

 • Dokumenty Potwierdzające Unieszkodliwienie – zakaźnych odpadów medycznych
  i weterynaryjnych – zgodnie z art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, na wniosek wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument potwierdzający ich unieszkodliwienie.
 • Protokoły zniszczenia – to dokumenty jakie są wystawiane po unieszkodliwieniu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii I, ich mieszanin oraz produktów leczniczych, sfałszowanych lub którym upłynął termin ważności, zawierających
  w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii I.
 • Dokumenty handlowe – oddając zwłoki zwierząt firmie specjalizującej się w ich utylizacji, powinniśmy zadbać o to, aby uzyskać odpowiedni dokument, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 sierpnia 2014 r. Martwe zwierzęta lub ich części w sposób fachowy nazywane są produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne klasyfikuje się w specjalnych kategoriach, odzwierciedlających poziom zagrożenia dla ludzi i zwierząt: materiał kategorii 1, materiał kategorii 2, materiał kategorii 3.
  W Polsce obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (dalej: rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Odpady weterynaryjne i martwe zwierzęta stanowią dwa zupełnie inne materiały, w których obowiązuje inna dokumentacja.

W systemie ENVIRA wszystkie ww. dokumenty są tworzone automatycznie, gwarantują spójność danych oraz prawidłową realizację wymogów określonych w posiadanych decyzjach.