ENVIRA POMAGA SPECJALISTOM DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Przestrzeganie przez Przedsiębiorców zasad szeroko pojętej ochrony środowiska to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów. To także element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz pozytywny element wizerunku firmy, jako nowoczesnego i proekologicznego przedsiębiorstwa.

Jednym z wymogów stawianych firmom jest obowiązek sprawozdawczy, który może być bardzo obszerny, w zależności od tego, jak szeroki jest zakres korzystania ze środowiska.

Szczególnie obszernym obowiązkom sprawozdawczym podlegają firmy z branży odpadowej tj.: zakłady zagospodarowania odpadów, RIPOK, PSZOK, ITPOK etc.

Doskonałym rozwiązaniem dla nich jest zastosowanie nowoczesnego systemu do zarządzania strumieniem odpadów, takiego jak ENVIRA, który pozwala realizować bardzo dużą część obowiązków sprawozdawczych, poprzez automatyczne generowanie wbudowanych sprawozdań.

System Envira „wypełnia” następujące punkty w kalendarzu Specjalisty ds. ochrony środowiska:

  • Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • Sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  • Sprawozdanie z zebranych zużytych bateriach i akumulatorach;
  • Sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu;
  • Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
    i unieszkodliwiania tych odpadów;
  • Wniesienie przez korzystających ze środowiska opłat za korzystanie ze środowiska  na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach przez podmioty korzystające ze środowiska.

Sprawozdania to tylko wycinek obowiązków Specjalisty ds. ochrony środowiska. Przede wszystkim musi on zwracać uwagę na to , aby dane zawarte w KPO, czy KEO były spójne z danymi  umieszczonymi w sprawozdaniach.

Już w tej chwili należy wziąć pod uwagę trwające prace nad utworzeniem Bazy Danych o Odpadach. Zgodnie z koncepcją rejestrowania KPO/KEO i składania sprawozdań poprzez BDO, szczególną uwagę należy skupić na prawidłowości, spójności oraz wiarygodności danych.

Gwarantem spójności danych może być m.in. system ENVIRA, który posiada wiele mechanizmów ułatwiających prawidłowe poruszanie się w „świecie odpadów”.