Nowe obowiązki dotyczące magazynowania odpadów

W 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące magazynowania odpadów. Powołując się na Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów należy przede wszystkim przeanalizować ilości odpadów magazynowanych w zakładzie oraz podjąć decyzję do której grupy wytwórców odpadów się zaliczamy.

Do pierwszej kategorii podmiotów wyodrębnionych z Rozporządzeniu należą wytwórcy zwolnieni lub zobowiązani do prowadzenia jedynie uproszczonej ewidencji odpadów. Są to podmioty, które mogą odetchnąć, gdyż nie nałożono na nich nowych obowiązków w zakresie magazynowania.

Do kategorii tej zalicza się także:

  • magazynowanie odpadów komunalnych przez wytwórcę lub właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone;
  • magazynowanie w ramach zbierania przez np. apteki i sklepy (tzw. nieprofesjonalny zbierający);
  • magazynowanie odpadów, których sposób zbierania określono innymi przepisami (np. baterie i akumulatory, oleje zużyte, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne);
  • wytwórców odpadów podczas świadczenia usług, takich jak budowa, remont, rozbiórka, czyszczenie zbiorników lub urządzeń́, sprzątanie, konserwacja i naprawa, którzy magazynują̨ odpady w miejscu ich wytworzenia.

Wytwórcy odpadów kwalifikujący się do tej kategorii, choć nie obejmują ich nowe przepisy, muszą spełniać ogólne, znane już wcześniej, wymagania wymienione w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Kolejna grupa wytwórców, to wytwarzający poniżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku, czyli tzw. mali wytwórcy. Rozporządzenie nakłada na nie dużo mniej nowych obowiązków niż na pozostałych – dużych wytwórców, ale trzeba wziąć je pod uwagę. Przede wszystkim odpady należy magazynować w miejscach o odpowiedniej pojemności, w odpowiednio dostosowanych pojemnikach lub w inny sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów oraz w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza miejsce ich magazynowania. W przypadku odpadów niebezpiecznych dodatkowo należy zminimalizować wpływ czynników atmosferycznych poprzez stosowanie szczelnych pojemników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych.

Jak się możemy łatwo domyślić istnieje także trzecia grupa wytwórców, tych którzy przekraczają wskazane powyżej limity ilościowe. W tym przypadku nowych obowiązków jest jeszcze więcej.

Po pierwsze magazynowanie odpadów prowadzi się w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub w innym miejscu magazynowania oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotów niebędących odpadami. Lokalizacja każdego rodzaju odpadu musi być oznakowana tablicami, co najmniej z kodem odpadu. Rozporządzenie dodatkowo stanowi, że magazynowanie odpadów prowadzi się w sposób selektywny, zapobiegający rozprzestrzenianiu się poza lokalizację danego rodzaju odpadu i spełniający konkretne wymagania techniczne. Część z wymagań dotyczących infrastruktury technicznej wejdzie w życie dopiero w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Nowe przepisy wprowadziły także nowy system do kontrolowania okresu magazynowania odpadów niebezpiecznych u wszystkich posiadaczy tego odpadu w całej jego drodze do unieszkodliwienia. Dotyczy to magazynowania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach/kontenerach o pojemności powyżej 5 litrów. W tym przypadku wprowadzono obowiązek etykietowania każdego pojemnika przez wszystkich uczestników obrotu tym odpadem.

Użytkownicy systemu ENVIRA mogą korzystać z ułatwień w rozliczaniu i kontroli czasu magazynowania odpadów – system zlicza czas magazynowania danej partii i wysyła automatyczne powiadomienia o zbliżającym się końcu terminu magazynowania.

Zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności.