Nowelizacja ustawy o odpadach z 17.11.2021 – podsumowanie

Nowelizacja ustawy o odpadach została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 26.11.2021 i oprócz samej ustawy o odpadach objęła także inne akty prawne w tym przede wszystkim ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi a także już w mniejszym stopniu ustawę o bateriach i akumulatorach, ustawę o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, i ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że jest to dostosowanie do przepisów unijnych, których celem regulacji jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, odpadów deponowanych na składowiskach, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców.

Nowelizacja ustawy jest bardzo obszerna, dlatego skupimy się tu tylko na zmianach dotyczących odpadów i związanych z nimi obowiązków ewidencyjnych.

Pierwszą kwestią o której należy wspomnieć są zmiany w definicjach odpadów. Nie tylko zmieniły się dotychczasowe definicje na przykład odpadów komunalnych, opakowaniowych, opakowań wielomateriałowych czy bioodpadów, ale także dodano nowe pojęcia jak odpady żywności, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzysk materiałowy itd.

Odpady budowlane doczekały się bardzo szerokiej legislacji, ale te przepisy wejdą w życie dopiero od 01.01.2023r., czyli wszystkie firmy budowlane i remontowe mają czas na dostosowanie się do nowych wymagań. Odpady budowlane zostały jednoznacznie wyłączone z odpadów komunalnych jednak bardziej istotne jest wprowadzenie obowiązkowej selektywnej zbiórki tych odpadów z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Kolejna zmiana, jak się okazało tylko z pozoru mniej istotna, to dodanie obowiązku ewidencyjnego w zakresie utraty statusu odpadów. Czytając wprost przepisy ustawy, można odnieść wrażenie, że ustawodawca miał dość proste oczekiwanie raportowania ilości i rodzaju produktów powstałych w wyniku przetworzenia odpadów. Jednak zmiany wprowadzone w BDO wskazują, że zostało to inaczej zinterpretowane zupełnie nieoczekiwanie i wbrew przepisom. Piszemy o tym w innym artykule w tym newsletterze.