Odpowiedzialność zarządu a składanie sprawozdań rocznych o odpadach za pośrednictwem BDO

Od roku 2020 obowiązują nowe przepisy dotyczące sposobu składania sprawozdań rocznych o odpadach, zgodnie z którymi można je składać wyłącznie za pośrednictwem BDO. Dotyczy to także składanych w bieżącym roku sprawozdań za rok poprzedni, czyli 2019 pomimo, iż ewidencja w roku 2019 była prowadzona poza BDO.

Dodatkowo w roku 2020 obowiązują jednorazowe przepisy dotyczące zmiany terminu składania sprawozdań za rok 2019. Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami czyli tzw. sprawozdania rocznego jeżeli nie prowadzą demontażu zużytych pojazdów ani strzępiarki są zobowiązane do złożenia tego sprawozdania do 31.10.2020r.

Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO jest uprawnieniem użytkownika głównego. Użytkownicy pośredni mogą jedynie przygotować wersję roboczą sprawozdania, ale samo złożenie musi być dokonane przez użytkownika głównego. Jednocześnie należy pamiętać o wynikających z innych ustaw przepisów o reprezentacji zgodnie z wpisem do KRS. Dlatego użytkownik główny, który będzie dokonywał składania sprawozdania w BDO powinien być do tego uprawniony i jeżeli z KRS nie wynika, że może reprezentować Spółkę jednoosobowo, powinien posiadać stosowne pełnomocnictwo podpisane zgodnie z reprezentacją, które należy dołączyć do sprawozdania. Wzór pełnomocnictwa można pobrać ze strony BDO. Od takiego pełnomocnictwa dodatkowo należy wnieść opłatę skarbową.