Razem na rzecz zwiększenia środków na dofinansowanie rozwoju branży odpadowej

Apel do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapraszamy Państwa do wspólnego działania zmierzającego do uruchomienia dedykowanych linii w ramach NFOŚiGW, służących dofinansowaniu zakupu szkoleń, sprzętu i systemów informatycznych dla ZZO/ZGO oraz RIPOK i PSZOK. Takie działania zasugerowali nam sami przedstawiciele NFOŚiGW na spotkaniu w dniu 22.08.2018.

Oczekiwanym efektem naszej wspólnej akcji byłoby zwiększenie ilości środków i programów – w ramach funduszy będących w gestii NFOŚiGW – dofinansowujących modernizację sektora odpadowego w Polsce, poprzez utworzenie specjalnej, dedykowanej linii na zakup wyposażenia i oprogramowania informatycznego, wspierającego zarządzanie gospodarką odpadową, a także dofinansowania szkoleń informatycznych dla pracowników.

Zarząd NFOŚiGW na przełomie każdego roku dokonuje przeglądu wykorzystania poszczególnych programów/projektów/linii dofinansowania. Istnieje możliwość przesunięcia i/lub realokacji środków w ramach obecnych programów/projektów/linii dofinansowania. Aby tak się stało, przedsiębiorstwa branży odpadowej powinny wyrazić swój głos w tej sprawie, przesyłając oficjalne pismo do zarządu NFOŚiGW, wskazujące rekomendowane zmiany. Pisma należy adresować do Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Uzasadniając nasz apel, wyjaśniamy, że jako aktywni uczestnicy codzienności branży odpadowej w Polsce, dostrzegamy konieczność bardziej efektywnego wdrażania procesów informatyzacji w stowarzyszonych przedsiębiorstwach oraz wspierania ich w cyfrowej transformacji. Wykorzystanie technologii informacyjnych, a tym samym usprawnienie i unowocześnienie procesów zarządczych, umożliwi sprostanie wyzwaniom stojącym przed branżą odpadową, takimi jak m.in. konieczność stałego podnoszenia poziomu odzysku oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, poprawa transparentności i ograniczanie szarej strefy oraz wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Przyspieszenie procesów cyfryzacji pozwoli także na osiągnięcie optymalnych korzyści w zakresie realizowanego obecnie rządowego projektu Bazy Danych o Odpadach (BDO), który bez zasilenia na poziomie podstawowym (ZZO i/lub ZGO, RIPOK-i oraz PSZOK-i) wiarygodnymi i spójnymi danymi nie będzie mógł być w pełni wykorzystany.

Stoimy na stanowisku, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący gestorem środków na modernizację sektora odpadowego, może mieć niebagatelny udział w inspirowaniu sukcesu związanego z eliminacją problemów i wyzwań stojących obecnie przed naszą branżą.

Zwracamy się więc z sugestią stworzenia odpowiednich narzędzi i mechanizmów dofinansowywania tych działań, tj. wyodrębnienia – w ramach działalności NFOŚiGW – podprogramu przeznaczonego na dofinansowanie zakupu oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla branży odpadowej oraz na przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników.