Zmiany w tzw. pakiecie odpadowym

przygotuj się na konieczne inwestycje

Będące w trakcie uzgodnień projekty rozporządzeń Ministra Środowiska wymuszą kolejne inwestycje dla branży odpadowej. Planowane przepisy dotyczą między innymi zmiany warunków magazynowania odpadów i sposobu monitorowania miejsc magazynowania odpadów.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, który ma zastąpić wymogi określane dotychczas w decyzjach administracyjnych, przewiduje między innymi aby magazynowanie odpadów prowadzić w wydzielonej i przeznaczonej wyłącznie do tego celu instalacji, w obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów mają być tak zaprojektowane, aby zapewnić wydzielone sektory czy boksy z trzema ścianami, utwardzone podłoże, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych odpadów wrażliwych na ciepło, światło, powietrze, wodę. Trzeba też będzie zapewnić właściwą rotację, czyli odpady magazynowane najdłużej mają być przekazywane do dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności.

Jeszcze bardziej zaostrzone wymogi czekają magazynujących odpady łatwopalne. Zmieszane odpady komunalne, wielkogabarytowe, selektywnie zebrany papier, tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, a także zawierające te produkty odpady wielomateriałowe mają być przechowywane w miejscach stanowiących pomieszczenia, w tym hale magazynowe, w sposób zapobiegający przedostawaniu się wody, dostępowi zwierząt, w szczególności gryzoni lub ptaków, emisji odorów, pyleniu lub rozsypywaniu się odpadów. W określonych przypadkach pomieszczenie muszą być także wyposażone w wentylację i bramy szybkobieżne.

Z zakresu rozporządzenia zostali wyłączeni wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy niewielkich ilości odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub prowadzą wyłącznie uproszczoną ewidencję odpadów.

Kolejny projekt rozporządzenia dotyczy wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów i wprowadza nie tylko konkretne obowiązki objęcia monitoringiem ciągłym tych miejsc oraz dróg dojazdowych do nich ale także umożliwienia dostępu on-line do zarejestrowanych obrazów.

Ze swojej strony chcielibyśmy przypomnieć, że Envira wspiera kontrolę i monitoring miejsc składowania i magazynowania odpadów poprzez umożliwienie dołączania plików multimedialnych do każdego rekordu odnoszącego się do przyjęcia odpadów do Zakładu. Nie zastąpi to wprawdzie nowych obowiązków wizyjnej kontroli ale może stanowić dodatkowe narzędzie wspomagające funkcjonowanie Zakładu w ramach nowych uwarunkowań legislacyjnych.

Ministerstwo planuje wejście w życie nowych przepisów w ciągu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia. To bardzo krótki okres zważywszy na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę lub warunków zabudowy i obowiązujące procedury przetargowe.

Planując zmiany w infrastrukturze warto poświęcić nieco uwagi kwestii cyfryzacji zakładu. Nowe narzędzia informatyczne jakie oferuje nowoczesne oprogramowanie oraz inwestycje w nowoczesny i bardziej wydajny hardware z pewnością uproszczą realizację nowych wymogów prawnych.

Zmiany w tzw. pakiecie odpadowym

przygotuj się na konieczne inwestycje

Będące w trakcie uzgodnień projekty rozporządzeń Ministra Środowiska wymuszą kolejne inwestycje dla branży odpadowej. Planowane przepisy dotyczą między innymi zmiany warunków magazynowania odpadów i sposobu monitorowania miejsc magazynowania odpadów.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, który ma zastąpić wymogi określane dotychczas w decyzjach administracyjnych, przewiduje między innymi aby magazynowanie odpadów prowadzić w wydzielonej i przeznaczonej wyłącznie do tego celu instalacji, w obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów mają być tak zaprojektowane, aby zapewnić wydzielone sektory czy boksy z trzema ścianami, utwardzone podłoże, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych odpadów wrażliwych na ciepło, światło, powietrze, wodę. Trzeba też będzie zapewnić właściwą rotację, czyli odpady magazynowane najdłużej mają być przekazywane do dalszego gospodarowania w pierwszej kolejności.

Jeszcze bardziej zaostrzone wymogi czekają magazynujących odpady łatwopalne. Zmieszane odpady komunalne, wielkogabarytowe, selektywnie zebrany papier, tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, drewno, a także zawierające te produkty odpady wielomateriałowe mają być przechowywane w miejscach stanowiących pomieszczenia, w tym hale magazynowe, w sposób zapobiegający przedostawaniu się wody, dostępowi zwierząt, w szczególności gryzoni lub ptaków, emisji odorów, pyleniu lub rozsypywaniu się odpadów. W określonych przypadkach pomieszczenie muszą być także wyposażone w wentylację i bramy szybkobieżne.

Z zakresu rozporządzenia zostali wyłączeni wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy niewielkich ilości odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub prowadzą wyłącznie uproszczoną ewidencję odpadów.

Kolejny projekt rozporządzenia dotyczy wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów i wprowadza nie tylko konkretne obowiązki objęcia monitoringiem ciągłym tych miejsc oraz dróg dojazdowych do nich ale także umożliwienia dostępu on-line do zarejestrowanych obrazów.

Ze swojej strony chcielibyśmy przypomnieć, że Envira wspiera kontrolę i monitoring miejsc składowania i magazynowania odpadów poprzez umożliwienie dołączania plików multimedialnych do każdego rekordu odnoszącego się do przyjęcia odpadów do Zakładu. Nie zastąpi to wprawdzie nowych obowiązków wizyjnej kontroli ale może stanowić dodatkowe narzędzie wspomagające funkcjonowanie Zakładu w ramach nowych uwarunkowań legislacyjnych.

Ministerstwo planuje wejście w życie nowych przepisów w ciągu 24 miesięcy od dnia ogłoszenia. To bardzo krótki okres zważywszy na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia na budowę lub warunków zabudowy i obowiązujące procedury przetargowe.

Planując zmiany w infrastrukturze warto poświęcić nieco uwagi kwestii cyfryzacji zakładu. Nowe narzędzia informatyczne jakie oferuje nowoczesne oprogramowanie oraz inwestycje w nowoczesny i bardziej wydajny hardware z pewnością uproszczą realizację nowych wymogów prawnych.