SPRAWOZDANIE ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE

PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE.
CZASOCHŁONNE I ŻMUDNE? NIEKONIECZNIE!

Długie godziny spędzone na tabelami, uważne wyszukiwanie danych i ręczne przepisywanie ich do formularzy. Błąd. Poprawki. Zmęczenie i znużenie. Czy tak wygląda wyliczanie poziomu odzysku w Waszym zakładzie?

W systemie ENVIRA, przygotowanie sprawozdania Odbierającego Odpady Komunalne nie trwa dłużej niż jedno kliknięcie!

Szkoda czasu na manualne wyliczanie poziomu odzysku w gminach. Wykorzystaj system ENVIRA i jego nową funkcjonalność.

Teraz jednym kliknięciem wygenerujesz sprawozdanie, które zawiera m.in.:

  1. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym odpadów ulegających biodegradacji oraz sposobie ich zagospodarowania,
  2. informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
  3. informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi oraz osiągniętym procencie recyklingu,
  4. informacje o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Nowa funkcjonalność systemu ENVIRA jest skierowana do:

  1. zakładów zagospodarowania odpadów będących odbierającymi odpady komunalne. Dzięki sprawozdaniu odbierającego teraz można generować takie sprawozdanie automatycznie, z podziałem na każdą gminę oraz firmę transportową, która przywozi odpady komunalne dla zakładu.
  2. zakładów zagospodarowania odpadów niebędących odbierającymi odpady komunalne. Przygotowaliśmy to sprawozdanie w taki sposób, aby odciążyć zakłady zagospodarowania odpadów, które nie są odbierającymi, ale które muszą się sprawozdawać gminom lub firmom transportującym z ilości przywiezionych przez nich odpadów do zakładu, sposobu ich zagospodarowania oraz masy poddanej recyklingowi, odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Ilości przyjęte w danym okresie do zakładu można łatwo przefiltrowywać po gminach, podmiotach transportujących, rodzaju nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej skąd pochodzi odpad.

ENVIRA daje pewność, że gminy, które obsługuje zakład, otrzymają rzetelne sprawozdania z przyjętych przez zakład ilości odpadów, ale bez ujmowania tych, które trafiły do PSZOK.

Sprawdź, ile jeszcze korzyści przyniesie Twojemu zakładowi system ENVIRA. 

Skontaktuj się z nami i zobacz, jak możemy usprawnić i przyśpieszyć procesy w Twojej firmie.