Sprawozdanie prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów

Nowy kwartał obfituje w niespodzianki dla Użytkowników systemu ENVIRA. Od października br. udostępniamy Państwu możliwość automatycznego tworzenia Sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów.

W systemie ENVIRA wygenerowanie takiego sprawozdania, nie trwa dłużej niż jedno kliknięcie. Sprawozdanie dla wybranej gminy zawiera następujące informacje:

 • o zebranych odpadach komunalnych
 • o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych z podziałem na ulegając biodegradacji i nieulegające biodegradacji

 • o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych

 • o masie      pozostałości      z      sortowania      przeznaczonych do składowania, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych

 • o odpadach przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku, w tym:

  • o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

  • o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

  • o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu

   i innych procesów odzysku

ENVIRA daje pewność, że:

 • dane są rzetelne, spójne i możliwe do uzyskania w każdej chwili.

 • Sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów – jest zgodne ze wzorem określonym w rozporządzaniu.

 • pobrane sprawozdanie, będzie można automatycznie wysłać do BDO

Jeśli są Państwo zainteresowani automatycznym tworzeniem sprawozdań, zapraszamy do kontaktu .