Środki ochrony osobistej w odpadach

Wśród zasad stosowania odzieży ochronnej i roboczej i innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują się także środki ochrony indywidualnej, które powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. W czasie trwania pandemii Covid-19 te ostatnie nabrały szczególnego znaczenia, gdyż jako zabezpieczenie przed zarażeniem się pracowników koronawirusem powszechnie zaczęto stosować maseczki i rękawiczki ochronne – dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy dotychczas nie mieli obowiązków stosowania żadnych środków ochrony indywidualnej.

Wraz ze wzrostem zużycia maseczek i rękawiczek jednorazowych w firmach, kwestią do rozstrzygnięcia stało się postępowanie z odpadami tego rodzaju. Wiele osób zadaje pytanie, czy zużyte maseczki i rękawiczki należy kwalifikować jako odpady zakaźne i jak je zbierać i przekazywać kolejnemu posiadaczowi do zagospodarowania.

I tu z pomocą dla przedsiębiorców przyszli Ministerstwo Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny, którzy opublikowali wspólnie Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). W Wytycznych czytamy, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Dodatkowo zaleca się, aby maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe były uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Jeżeli chodzi o podmioty zajmujące się zagospodarowaniem tego typu odpadów, to Wytyczne powołują się wstępne wytyczne Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi odpady te po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie. Dlatego zaleca się, aby worki z takimi odpadami były w miarę możliwości wstępnie magazynowane przez wskazane 9 dni przed przekazaniem ich kolejnemu posiadaczowi odpadów.