Wybrane projekty zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach

W czerwcu 2019r.  opublikowany został Projekt zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Głównym celem ustawodawcy jest usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Projekt przewiduje m.in. zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zaproponowane rozwiązania realizują rekomendacje zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami do 2022 r.

Dopuszcza się między innymi ograniczenie ilości zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz możliwość zmniejszenia przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami o kwoty pochodzące ze środków finansowych ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie.

Wymagać to będzie zmian w procesach Zakładów przyjmujących odpady i u operatorów PSZOK-ów, przyjmowanie opłat od osób fizycznych, wystawianie paragonów fiskalnych, prowadzenie kasy, rozliczanie limitów z podziałem na nieruchomości, gospodarstwa, mieszkańca itd. Z doświadczenia wiemy, że przepisy dotyczące wprowadzanych limitów na odpady przyjmowane od mieszkańców powinny być całkowicie jednoznaczne i nie pozostawiać pola do interpretacji.

Konieczne będzie również rozbudowane raportowanie na rzecz gmin chociażby o raporty ilościowo-wartościowe dotyczące odzyskanych surowców. Nasze oprogramowanie ENVIRA posiada w swoich funkcjonalnościach generator raportów umożliwiający tworzenie takich zestawień ilościowo-wartościowych z podziałem na gminy, kody odpadów i dowolne inne kryteria oczekiwane przez użytkownika.